بخش فروشگاهی سایت راهکارهای هوشمند BIM ایران در دو بخش کتاب و بسته های آموزشی مرتبط با مفهوم BIM راه اندازی گردید.
با توجه به حجم زیاد بسته های آموزشی و همچنین کتاب های متعدد در بازار ، این بسته ها و کتاب ها پیشنهاد شده از سوی گروه راهکارهای هوشمند BIM ایران می باشد و سعی بر آن شده که از نظر محتوایی بهترین و کارا ترین نتیجه را برای فراگیران به همراه داشته باشد.

درگاه ایمن پرداخت (زرین پال ) برای خرید راحت و امن فروشگاه در نظر گرفته شده است.
برای ورود به بخش فروشگاهی :

فروشگاه بسته های آموزشی

فروشگاه کتاب های مرتبط با مفهوم BIM و ابزار های مرتبط