برای دستیابی به اخبار این کنفرانس و رویداد به لینک زیر مراجعه نمائید:


http://iibimsolutions.ir/forum/showthread.php?t=475